Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXV POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( VI kadencja )
w dniu 20 listopada 2020
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2020 r. nr WNP-I.4131.157.2020.MPZ (druk nr 448) – Rafał  Rajkowski, Wicemarszałek.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038 (druk nr 456) – radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok (druk nr 457) – radny Mirosław Adam Orliński.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego (druk nr 452) – radny Mirosław Adam Orliński.
 7. Projekt uchwały  w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 458) – Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 (druk nr 459) – Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
 9. Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zagrożenia zablokowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy (Druk 463) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 10. Informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego o piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiającym nową koncepcję wsparcia dla regionów statystycznych NUTS 2 w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2021-2027 – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 11. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 431) – radny Michał Pruszyński.
 12. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Żurominie na rzecz Gminy i Miasta (druk  nr 446) – radny Michał Pruszyński.
 13. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowisk oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich o projekcie uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock (druk nr 433) – radny Mirosław Augustyniak.
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego  (druk nr 447) – radna Jadwiga Zakrzewska.
 15. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Gminie Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń (druk nr 450) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP (druk nr 451) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu (woj. podkarpackie) pomocy finansowej na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł (druk nr 453) - Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 18. Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (druk nr 454) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (druk nr 449) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” (druk nr 455) - Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastków Kościelny pomocy finansowej na modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Miastkowska (druk nr 460) - Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokołów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Ceranów, Gminie i Miastu Wyszogród na doposażenie jednostek OSP (druk nr 461) - Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Goworowo wsparcia finansowego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kunin (druk nr 462) - Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 24. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.
 25. Interpelacje i zapytania.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie posiedzenia
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.