Uchwały zarządu

Nr 2991/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na obsługę rachunku bankowego Województwa Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz kredytu w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2990/300/09 z dn. 24-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. więcej

Nr 2989/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2988/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r. więcej

Nr 2987/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2986/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie układu wykonawczego planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2985/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.3/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 2984/300/09 z dn. 24-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2983/300/09 z dn. 24-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM). więcej

Nr 2982/300/09 z dn. 24-11-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 8 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.