Uchwały zarządu

Nr 3370/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 9 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 3369/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 10 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 3368/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 1 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/2.2/1/2008 Priorytet II \"Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza\" dla Działania 2.2 \"Rozwój e-usług\" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 3367/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2009 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, trwającego od dnia 27 lipca 2009 r. do dnia 21 sierpnia 2009 r.
więcej

Nr 3366/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 18 maja 2009 r. do dnia 16 czerwca 2009 r.
więcej

Nr 3365/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2009 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego
od dnia 15 kwietnia 2009 r. do 27 maja 2009 r.
więcej

Nr 3364/311/09 z dn. 29-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/2009 dla Działania 8.2 „Transfer wiedzy” 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 3 sierpnia 2009 r.
do 31 sierpnia 2009 r.
więcej

Nr 3363/311/09 z dn. 29-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych
do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 3362/311/09 z dn. 29-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.01.02
-14-031/09 pt. „Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Województwo Mazowieckie/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach”, Poddziałania 6.1.2 „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
więcej

Nr 3361/311/09 z dn. 29-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu ogłoszeń prasowych o trzecim naborze kandydatów na ekspertów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.