Uchwały zarządu

Nr 1127/353/10 z dn. 01-06-2010

unieważniająca postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 20 sztuk nowych, czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” oraz wydatkowanie środków na realizację zamówienia.

więcej

Nr 1126/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie zlecenia Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o.usługi konsultacyjnej dotyczącej przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kierownika Projektu (wraz z działaniami informacyjno ‑ promocyjnymi) pn. „Przebudowa
i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego
w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie portu Lotniczego
w Modlinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

więcej

Nr 1125/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 ‑ „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII
‑ Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1124/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                   2007 - 2013.

więcej

Nr 1123/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1122/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1121/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 6 kwietnia 2009 r. do dnia 22 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 1120/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie zatwierdzenialisty rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 6 kwietnia 2009 r. do dnia 22 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 1119/353/10 z dn. 01-06-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie raportu/analizy
pn. Opracowanie założeń, standardów funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo ‑ Informacyjnych w zakresie innowacji wraz ze strukturą zatrudnienia, analizą potrzeb szkoleniowych i modelowymi schematami współpracy.

więcej

Nr 1118/353/10 z dn. 01-06-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na przygotowanie raportu/analizy pn. Opracowanie założeń, standardów funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo ‑ Informacyjnych w zakresie innowacji wraz ze strukturą zatrudnienia, analizą potrzeb szkoleniowych i modelowymi schematami współpracy.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.