Uchwały zarządu

Nr 1927/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie przystąpienia przez Województwo Mazowieckie do realizacji projektu
pod nazwą „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE), w ramach poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
oraz powierzenia realizacji tego projektu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 1926/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego
do międzynarodowego Stowarzyszenia
Europejska Sieć Regionów Chemicznych.

więcej

Nr 1925/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie preliminarza wydatków związanego z wizytą w Warszawie delegacji
z Obwodu Moskiewskiego (Federacja Rosyjska) w dniach 27 - 29 września 2010 roku.

więcej

Nr 1924/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi: Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013, Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza.

więcej

Nr 1923/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1922/384/10 z dn. 21-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia likwidatora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 1921/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej w sprawie dotacji celowej na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

więcej

Nr 1920/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

więcej

Nr 1919/384/10 z dn. 21-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580” nr RPMA.03.01.00-14
-004/09, nr rej. RPO/00004/09/3.1, nr kanc. 1620/09.

więcej

Nr 1918/384/10 z dn. 21-09-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Miasta Stołecznego Warszawy
– „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) - II etap”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III Regionalny system transportowy dla Działania 3.2 Regionalny transport publiczny.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.