Uchwały zarządu

Nr 62/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe w ramach Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

więcej

Nr 61/2/10 z dn. 07-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 60/2/10 z dn. 07-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dlaDziałania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 59/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnoścido dofinansowania znajdujących się na liście nr 15 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 58/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 trwającego od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 57/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2010 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 26 stycznia 2010 r., zawieszonego 24 lutego 2010 r., na podstawie Protokołu z III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 56/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu: Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego – „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego.

więcej

Nr 55/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne i druk poradnika dobrych praktyk innowacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji”.

więcej

Nr 54/2/10 z dn. 07-12-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji.

więcej

Nr 53/2/10 z dn. 07-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.