Uchwały zarządu

Nr 250/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Samorządu Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez WASKO S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektów EA i BW.

więcej

Nr 249/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 trwającego od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r. na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 248/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 247/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 246/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 245/9/10 z dn. 28-12-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pt. „Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”.

więcej

Nr 244/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie aneksu do Porozumienia numer DIP/BDG-II/POPT/550/09/10, zawartego w dniu 6 września 2010 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich.

więcej

Nr 243/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 242/9/10 z dn. 28-12-2010

w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

więcej

Nr 241/9/10 z dn. 28-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Internet dla Mazowsza”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.