Uchwały zarządu

Nr 341/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego Miasta Gostynin pt. „Termy Gostynińskie” w ramach Działania 6.2 „Turystyka” RPO WM.

więcej

Nr 340/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które podlegały ponownej ocenie merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2010 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 5 lipca 2010 r. na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 339/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego  współorganizacji cyklicznej konferencji pt. „Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami Instytucji Certyfikującej, Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji  i Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację NSRO” oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 338/22/11 z dn. 22-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Partnerem Wiodącym - Ministerstwem Gospodarki i Pracy Saksonii – Anhalt celem realizacji projektu „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust) oraz powołania osób do struktur zarządzających projektem.

więcej

Nr 337/22/11 z dn. 22-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji.

więcej

Nr 336/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie II części szkolenia - Zarządzanie innowacjami - studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”.

więcej

Nr 335/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe w ramach Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

więcej

Nr 334/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie wypłaty II i III transzy stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

więcej

Nr 333/22/11 z dn. 22-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” .

więcej

Nr 332/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia trójstronnego pomiędzy Województwem Mazowieckim, Polską Organizacją Turystyczną i MT Targi Sp. z o.o. Sp. komandytowa, umożliwiającego przekazanie Samorządowi Województwa Mazowieckiego I nagrody w konkursie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.