Uchwały zarządu

Nr 436/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących wdrożenia projektu nr 47, Korytarz Wzrostu Rail Baltica, RBGC Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 435/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej

Nr 434/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/2010 trwającego od dnia 23 sierpnia 2010 r. do 20 września 2010 r. dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „Projekty innowacyjne” na temat „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,  na podstawie Protokołu z I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 433/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków ocenionych podczas I i II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2010 dla Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 16 sierpnia 2010 roku do dnia 10 września 2010 roku.

więcej

Nr 432/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie pn. „Skarbiec dziedzictwa kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast”.

więcej

Nr 431/24/11 z dn. 08-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2011 rok w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 430/24/11 z dn. 08-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2011 rok w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 429/24/11 z dn. 08-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na 2011 rok na realizację projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 428/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwalę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 427/24/11 z dn. 08-03-2011

w sprawie wskazania osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.