Uchwały zarządu

Nr 1625/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.2/2011 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 3 czerwca 2011 r. do dnia 5 lipca 2011 r.

więcej

Nr 1624/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które podlegały ponownej ocenie merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/2010 trwającego od dnia 23 sierpnia 2010 r. do 20 września 2010 r. dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „Projekty innowacyjne” na temat „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,  na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 1623/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie dodatkowych środków finansowychna szkolenia - Zarządzanie innowacjami - studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 1622/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r., numer SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia).

więcej

Nr 1621/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r., numer SR.EFS.1/MJ/07 w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z wyłączeniem działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie) pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia).

więcej

Nr 1620/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usługi doradczo – konsultacyjnej (ekspert) na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

więcej

Nr 1619/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie polityki spójności za jeden z głównych priorytetów działań rządu w przygotowaniu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 a w tym uwzględnienie potrzeb rozwojowych regionów przejściowych oraz obszarów metropolitalnych.

więcej

Nr 1618/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w II półroczu 2010 r.

więcej

Nr 1617/69/11 z dn. 02-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura.

więcej

Nr 1616/69/11 z dn. 02-08-2011

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrołęce przy Alei Jana Pawła II, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz PGE Dystrybucja S.A w Lublinie Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Ostrołęka.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.