Uchwały zarządu

Nr 25/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 lista nr 6 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 24/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013

więcej

Nr 23/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i zawiadomień w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w postępowaniach dotyczących udzielania ulg w stosunku do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym w ramach RPO WM

więcej

Nr 22/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i zawiadomień w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w postępowaniach dotyczących udzielania ulg w stosunku do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym w ramach RPO WM

więcej

Nr 21/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie powierzenia „Centrum Praha” Sp. z o.o. realizacji zadania polegającego na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego w imieniu, na rachunek i rzecz Województwa Mazowieckiego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

więcej

Nr 20/221/13 z dn. 03-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu inwestora tj. Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie niezbędnych czynności związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”

więcej

Nr 19/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do reprezentowania Województwa przed organami administracji publicznej w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie parkingu w miejscowości Błonie przy ul. Kolejowej wybudowanego w systemie „Parkuj i Jedź” oraz wszelkich czynności z tym związanych

więcej

Nr 18/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nr DNW.I.II/ZP/U-335-79/10 z dnia 9 lutego 2011 r.

więcej

Nr 17/221/13 z dn. 03-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”

więcej

Nr 16/221/13 z dn. 03-01-2013

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na produkcji i emisji na antenie TVP Warszawa cyklu audycji nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007 - 2013 oraz bieżącej działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.