Uchwały zarządu

Nr 121/225/13 z dn. 15-01-2013

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza – Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno – kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – II etap” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka”

więcej

Nr 120/225/13 z dn. 15-01-2013

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach przekazywanych do Instytucji Certyfikującej

więcej

Nr 119/225/13 z dn. 15-01-2013

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 118/225/13 z dn. 15-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi doradczo – konsultacyjnej (ekspert), na potrzeby realizacji projektu systemowego pn.:„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”

więcej

Nr 117/225/13 z dn. 15-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie merytoryczne poradników upowszechniających wiedzę na temat innowacyjności w ramach projektu systemowego „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej

Nr 116/225/13 z dn. 15-01-2013

w sprawie zakupu usługi polegającej na modernizacji, wdrożeniu i aktualizacji portalu internetowego wraz z bazą nt. innowacji w ramach projektu pn.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”

więcej

Nr 115/225/13 z dn. 15-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność Regionalnych Ośrodków EFS w Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach, Warszawie i Ostrołęce w 2013 roku

więcej

Nr 114/225/13 z dn. 15-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad wyboru ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 113/225/13 z dn. 15-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 112/225/13 z dn. 15-01-2013

w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 2402/212/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze – polityka społeczna, podobszarze „Działanie na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące prowadzenie ośrodka adopcyjnego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.