Uchwały zarządu

Nr 159/226/13 z dn. 22-01-2013

w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania porozumienia partnerskiego w sprawie określenia zasad współpracy przy sporządzaniu i składaniu wniosku o przyznanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego dotacji na realizację projektu wspierającego Miasto Stołeczne Warszawę i Województwo Mazowieckie w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

więcej

Nr 158/226/13 z dn. 22-01-2013

w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w drodze procedury odwoławczej w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1.7/1/2010, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 157/226/13 z dn. 22-01-2013

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi modyfikacji serwisu internetowego wkiep.mazovia.pl

więcej

Nr 156/226/13 z dn. 22-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 155/226/13 z dn. 22-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

więcej

Nr 154/226/13 z dn. 22-01-2013

w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz przyjęcia regulaminu Rady inwestycyjnej JEREMIE

więcej

Nr 153/226/13 z dn. 22-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” oraz wydatkowania środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”

więcej

Nr 152/226/13 z dn. 22-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie wkładem pieniężnym części obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu

więcej

Nr 151/226/13 z dn. 22-01-2013

w sprawie pokrycia zobowiązania Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOZ na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

więcej

Nr 150/226/13 z dn. 22-01-2013

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rzecz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.