Uchwały zarządu

Nr 270/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego pod względem oceny wykonalności projektu do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 lista nr 7 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 269/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2013

więcej

Nr 268/231/13 z dn. 12-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na dokonaniu analizy i przygotowaniu raportu badawczo – analitycznego pn.: „Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza” w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

więcej

Nr 267/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji analityczno – projektowej oraz zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i świadczeniu usług serwisu programowego strony internetowej w ramach projektu pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 266/231/13 z dn. 12-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu infoseminariów, rekrutacji uczestników oraz opracowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjno - szkoleniowych, realizowanych w ramach projektu pt.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

więcej

Nr 265/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 264/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 263/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie zaakceptowania odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 21/SR-I.0025.1.21.2012.KS/ z dnia 17 grudnia 2012 r.

więcej

Nr 262/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w konkursie zamkniętym nr 2/6.1.2/2012 w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie”; Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

więcej

Nr 261/231/13 z dn. 12-02-2013

w sprawie przeznaczenia środków finansowych dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu na kontynuację fazy konsultacyjnej Programu edukacyjno – konsultacyjnego – Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.