Uchwały zarządu

Nr 1496/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1495/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

więcej

Nr 1494/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 1493/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Samorządu Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących zamówienia prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego - Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”

więcej

Nr 1492/279/13 z dn. 22-08-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

więcej

Nr 1491/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie wydatkowania środków na przeprowadzenie ewaluacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów realizowanego w ramach PO KL 2007 – 2013

więcej

Nr 1490/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie wydatkowania środków na zakup materiałów biurowych w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

więcej

Nr 1489/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie zakupu usługi notarialnej związanej z przeprowadzeniem procedury przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe

więcej

Nr 1488/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2013 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 1487/279/13 z dn. 22-08-2013

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.