Uchwały zarządu

Nr 2278/312/13 z dn. 19-12-2013

zmieniająca uchwałę sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 2277/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

więcej

Nr 2276/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

więcej

Nr 2275/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. Województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809.” nr RPMA.03.01.00-14-001/13, nr rej. MJWPU.420-831/13, nr kanc. 2972/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 2274/312/13 z dn. 19-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/2/2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2273/312/13 z dn. 19-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/2/2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2272/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na obsługę bankową jednostek budżetowych i instytucji kultury Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2271/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o rozwiązaniu umowy rachunku bieżącego

więcej

Nr 2270/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

więcej

Nr 2269/312/13 z dn. 19-12-2013

w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.