Uchwały zarządu

Nr 969/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej ze środków Gminy Miejskiej Ciechanów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 968/359/14 z dn. 01-07-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2014 rok w części, której dysponentem jest Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej

więcej

Nr 967/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
 

więcej

Nr 966/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2013 r.”

więcej

Nr 965/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich  Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego

więcej

Nr 964/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 963/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie przekazania Gminie Belsk Duży drewna pozyskanego z wycinki drzew w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – granica województwa odcinek od km 0+500 do km 20+809”

więcej

Nr 962/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Skaryszew 2 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 733 w km 35+580 (prawa strona) na terenie miasta i gminy Skaryszew

więcej

Nr 961/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie przekazania Gminie Kowala 14 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 16+890 do km 16+990 na terenie miejscowości Augustów

więcej

Nr 960/359/14 z dn. 01-07-2014

w sprawie przyjęcia od Miasta Żyrardowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych w 2013 r. w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema
w km 49+341”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.