Uchwały zarządu

Nr 1129/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do przeprowadzenia audytu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 1128/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014 roku na zadanie pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”

więcej

Nr 1127/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w roku szkolnym 2014/2015

więcej

Nr 1126/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””

więcej

Nr 1125/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1124/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie wynagrodzenia dla przewodniczących i członków Grup Roboczych oraz ekspertów zewnętrznych powołanych do oceny prac konkursowych w kategoriach „Innowacyjny Młody Naukowiec” oraz „Młoda Innowacyjna Firma” w ramach VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”

więcej

Nr 1123/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia VI edycji konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 1122/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez Wykonawcę – firmę SYGNITY S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

więcej

Nr 1121/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 1120/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.