Uchwały zarządu

Nr 3/10/15 z dn. 07-01-2015

w sprawie wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Działań Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”

więcej

Nr 2/10/15 z dn. 07-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 1/10/15 z dn. 07-01-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2015 rok w części, której dysponentem jest Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.