Uchwały zarządu

Nr 695/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na organizację konkursu „Zbiórka zużytych baterii 2015”, skierowanego do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego oraz podpisanie w imieniu Województwa Mazowieckiego wniosku i umowy o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 694/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani G. J. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – w części dotyczącej terenu gminy Jaktorów

więcej

Nr 693/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie podpisania deklaracji partnerstwa w projekcie NSB CoRe w procesie aplikowania o jego dofinansowanie ze środków programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region)

więcej

Nr 692/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie zatwierdzenia „Warunków uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

więcej

Nr 691/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

więcej

Nr 690/45/15 z dn. 02-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2015 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetów inwestycyjnych 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

więcej

Nr 689/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Mazowieckiego samochodu marki Opel Astra II 1.6 Kombi w celu jego użyczenia Mazowieckiemu Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornej

więcej

Nr 688/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę jednego dwuczłonowego i jednego jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego

więcej

Nr 687/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

więcej

Nr 686/45/15 z dn. 02-06-2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.