Uchwały zarządu

Nr 1072/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 lipca 2015 r. znak DZF.IV.0251.117.2015.IK.4 utrzymującą w całości w mocy decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 35/2104-WKP-P/21/2014 dotyczącą zwrotu części przyznanego dofinansowania w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

więcej

Nr 1071/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1070/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Aneksu Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach związanych z realizacją Aneksu Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1069/64/15 z dn. 11-08-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1068/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu pomieszczeń w budynku „E”, położonym na terenie nieruchomości przy ul. Bursztynowej 2 w Warszawie, w trybie bezprzetargowym

więcej

Nr 1067/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie aneksu nr 3 do umowy dotyczącej udostępnienia części nieruchomości położonej przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie

więcej

Nr 1066/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1065/64/15 z dn. 11-08-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015 r. na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”
 

więcej

Nr 1064/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia mienia ruchomego z Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie oraz upoważnienia do jej podpisania

więcej

Nr 1063/64/15 z dn. 11-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku celem ujawnienia zmian właścicielskich w dowodzie rejestracyjnym samochodu stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego oraz udzielenia upoważnienia do dokonania tych czynności

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.