Uchwały zarządu

Nr 1600/97/15 z dn. 24-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400÷546+800 gm. Czosnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1599/97/15 z dn. 24-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1598/97/15 z dn. 24-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego
 

więcej

Nr 1597/97/15 z dn. 24-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy ponadnarodowej w ramach realizacji projektu mobilności ponadnarodowej pn. „GREEN EUROPE - IMPROVING YOUTH SKILLS FOR AN ECOSUSTAINABLE ECONOMY” (Zielona Europa – podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki)

więcej

Nr 1596/97/15 z dn. 24-11-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 8.2]

więcej

Nr 1595/97/15 z dn. 24-11-2015

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1594/97/15 z dn. 24-11-2015

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1593/97/15 z dn. 24-11-2015

w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1592/97/15 z dn. 24-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe

więcej

Nr 1591/97/15 z dn. 24-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.