Uchwały zarządu

Nr 439/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15, Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 438/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 3.1.1]

więcej

Nr 437/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 436/136/16 z dn. 22-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz wydatkowania środków na organizację inauguracyjnego posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 435/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie podpisania Memorandum of Understanding (Porozumienia) między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 434/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 433/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie za 2015 r.

więcej

Nr 432/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy na bezprzetargowy wynajem pomieszczeń o powierzchni 176,80 m2 w budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku

więcej

Nr 431/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie przyjęcia od Miasta Siedlce pomocy finansowej na prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Siedlce w 2016 r.

więcej

Nr 430/136/16 z dn. 22-03-2016

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 1525W - ul. Parkowa na terenie miasta Podkowa Leśna

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.