Uchwały zarządu

Nr 747/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o.

więcej

Nr 746/152/16 z dn. 17-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

więcej

Nr 745/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie rozdysponowania środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

więcej

Nr 744/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 743/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie aneksu nr 8 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008 r.

więcej

Nr 742/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w wybranych Priorytetach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

więcej

Nr 741/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 740/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.3.4 – kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 739/152/16 z dn. 17-05-2016

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.1.4 – kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 738/152/16 z dn. 17-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.1]

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.