Uchwały zarządu

Nr 771/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 770/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 769/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności

więcej

Nr 768/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 767/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie upoważnienia Lidii Ułanowskiej – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, do podpisania umów z podmiotami wyłonionymi do realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

więcej

Nr 766/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie upoważnienia Lidii Ułanowskiej – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do podpisania umów z podmiotami wyłonionymi do realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

więcej

Nr 765/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej

Nr 764/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

więcej

Nr 763/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie upoważnienia Lidii Ułanowskiej – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do podpisania umowy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Płocku dotyczącej realizacji zadania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

więcej

Nr 762/153/16 z dn. 24-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2016 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.