Uchwały zarządu

Nr 2016/206/16 z dn. 14-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach naboru konkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 2015/206/16 z dn. 14-12-2016

zmieniająca w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2014/206/16 z dn. 14-12-2016

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów -  Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.