Uchwały zarządu

Nr 1129/260/17 z dn. 18-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”

więcej

Nr 1128/260/17 z dn. 18-07-2017

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500”, wpisanego do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1127/260/17 z dn. 18-07-2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1126/260/17 z dn. 18-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15, Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1125/260/17 z dn. 18-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-032/16, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, Typ projektów: „Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1124/260/17 z dn. 18-07-2017

w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1123/260/17 z dn. 18-07-2017

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.26) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1122/260/17 z dn. 18-07-2017

w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1121/260/17 z dn. 18-07-2017

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1120/260/17 z dn. 18-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.