Uchwały zarządu

Nr 1172/261/17 z dn. 25-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1171/261/17 z dn. 25-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16 Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 - Infrastruktura drogowa, Typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1170/261/17 z dn. 25-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-031/16, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1169/261/17 z dn. 25-07-2017

w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM”

więcej

Nr 1168/261/17 z dn. 25-07-2017

w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań

więcej

Nr 1167/261/17 z dn. 25-07-2017

w sprawie wzoru porozumienia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dotyczącego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007 – 2013

więcej

Nr 1166/261/17 z dn. 25-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1165/261/17 z dn. 25-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1164/261/17 z dn. 25-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2017 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1163/261/17 z dn. 25-07-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Dostępność lądowa lotnisk” (LAirA) w ramach programu Interreg Europa Środkowa

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.