Uchwały zarządu

Nr 699/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”, złożonego przez „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w ramach naboru RPMA.07.02.00-IP.01-14-079/18, Oś priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działanie 7.2 „Infrastruktura kolejowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 698/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-059/17 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 697/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez Wykonawcę – Deloitte Consulting S.A., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

więcej

Nr 696/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie objęcia regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia

więcej

Nr 695/337/18 z dn. 02-05-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 694/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

więcej

Nr 693/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bielicach, na rzecz użytkowników wieczystych

więcej

Nr 692/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. T. Kościuszki

więcej

Nr 691/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza

więcej

Nr 690/337/18 z dn. 02-05-2018

w sprawie przekazania Gminie Brańszczyk destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.