Uchwały zarządu

Nr 1100/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck- Ruszki na terenie m. Gąbin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1099/354/18 z dn. 03-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1098/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1097/354/18 z dn. 03-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”

więcej

Nr 1096/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie Aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1095/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. numer: WER/MZ/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

więcej

Nr 1094/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej

więcej

Nr 1093/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a „Wydawnictwem Unitex” Sp. z o.o. dotyczącego wydania albumu o województwie mazowieckim

więcej

Nr 1092/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” w majątek ruchomy przejęty od Miasta i Gminy Bieżuń

więcej

Nr 1091/354/18 z dn. 03-07-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.