Uchwały zarządu

Nr 1248/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1247/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego związanych z realizacją Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/120/15 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim

więcej

Nr 1246/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Typ projektów: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1245/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 15/2018/RF-I-SE.433.1.2.2018.AD z dnia 5 czerwca 2018 r.

więcej

Nr 1244/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 14/2018/RF-I-SE.433.1.4.2018.MJ z dnia 29 maja 2018 r.

więcej

Nr 1243/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją Aneksu Nr 5 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-002/12-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim”

więcej

Nr 1242/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1241/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie umowy użyczenia dwóch infokiosków przeznaczonych do prezentacji informacji pasażerskiej

więcej

Nr 1240/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w J. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości.

więcej

Nr 1239/358/18 z dn. 24-07-2018

w sprawie przekazania Gminie Klwów destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.