Uchwały zarządu

Nr 87/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.

więcej

Nr 86/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce

więcej

Nr 85/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie przy ulicy Piłsudskiego

więcej

Nr 84/16/19 z dn. 15-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 83/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie rozwiązania Strategii Wyjścia, stanowiącej Aneks nr 3 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-004/11-00 o dofinansowanie projektu „Pożyczki dla Mikroprzedsiebiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Strategia Wyjścia”

więcej

Nr 82/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 32/2018/RF-I-SE.433.1.12.2018.MJ z dnia 28 listopada 2018 r.

więcej

Nr 81/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 31/2018/RF-I-SE.433.1.14.2018.AD z dnia 19 listopada 2018 r.

więcej

Nr 80/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na rok 2019

więcej

Nr 79/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie:
„Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

więcej

Nr 78/16/19 z dn. 15-01-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz
upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.