Uchwały zarządu

Nr 953/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 952/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 951/57/19 z dn. 02-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 950/57/19 z dn. 02-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 949/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

więcej

Nr 948/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”

więcej

Nr 947/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

więcej

Nr 946/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie umowy o świadczenie usługi wsparcia w procesie pozyskania odpowiedniej powierzchni biurowej przeznaczonej dla administracji publicznej celem najmu

więcej

Nr 945/57/19 z dn. 02-07-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2018 rok”

więcej

Nr 944/57/19 z dn. 02-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.