Uchwały zarządu

Nr 1025/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie pokrycia straty netto Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 1024/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Spółka z o.o.

więcej

Nr 1023/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Typ projektów: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1022/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1. „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1021/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu  RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1020/60/19 z dn. 16-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”  RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1019/60/19 z dn. 16-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1018/60/19 z dn. 16-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo - rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1017/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ds. Uzgodnień i Opinii do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1016/60/19 z dn. 16-07-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.