Uchwały zarządu

Nr 1172/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 43

więcej

Nr 1171/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynku biurowym położonym przy ul. Piłsudskiego 69 w Sochaczewie

więcej

Nr 1170/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na najem, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie

więcej

Nr 1169/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do współorganizacji z Gminą Teresin Konkursu „Wiedzy rolniczej”

więcej

Nr 1168/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 1167/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

więcej

Nr 1166/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 1165/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1164/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dokonywania czynności dotyczących określania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz sprawozdawczości z tym związane

więcej

Nr 1163/64/19 z dn. 20-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskami o dotację oraz podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącej sfinansowania zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, to jest obszarów dróg, linii kolejowych i lotnisk zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.