Uchwały zarządu

Nr 1358/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

więcej

Nr 1357/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie złożenia oferty w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 509/6

więcej

Nr 1356/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pracowni laboratoryjnej

więcej

Nr 1355/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej 5

więcej

Nr 1354/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Trawiastej 29

więcej

Nr 1353/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia „Witamina Ducha” na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej

więcej

Nr 1352/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 1351/72/19 z dn. 24-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.1. „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1350/72/19 z dn. 24-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1349/72/19 z dn. 24-09-2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.