Uchwały zarządu

Nr 1424/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Łomianki pomocy finansowej

więcej

Nr 1423/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

więcej

Nr 1422/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 1421/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 1420/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1419/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 1418/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie przyjęcia od Miasta Sulejówek pomocy finansowej na budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637

więcej

Nr 1417/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Gąbin gruzu betonowego

więcej

Nr 1416/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Bieżuń destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1415/75/19 z dn. 08-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Błonie destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.