Uchwały zarządu

Nr 1963/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1962/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Akcjonariusza - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.

więcej

Nr 1961/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych w Siedlcach, przy ul. Wiszniewskiego 4 tytułem zabezpieczenia pożyczki obrotowej

więcej

Nr 1960/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1959/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1958/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

więcej

Nr 1957/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku

więcej

Nr 1956/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014-2020

więcej

Nr 1955/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

więcej

Nr 1954/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.