Uchwały zarządu

2007.05.29

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 882/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Rehabilitacji
im. prof. Mariana Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziornie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powierza się z dniem 15 maja 2007 r. Panu Piotrowi Papaj, za Jego zgodą, pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziornie
na czas zawieszenia w czynnościach służbowych Dyrektora Centrum Rehabilitacji
im. prof. Mariana Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziornie.
2. Powierzenie pełnienia obowiązków, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie cofnięte.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.