Uchwały zarządu

2007.05.29

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 883/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie zakupu trofeów szklanych dla nauczycieli informatyki – uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11
ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 500 zł na zakup dwóch trofeów szklanych dla nauczycieli informatyki, którzy wykazują się dużą aktywnością w propagowaniu informatyki. Nagrody zostaną wręczone podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach w dniu 27 maja 2007 r.

§ 2.

Środki finansowe na zakup trofeów, o których mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r., przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 801, rozdział 80195, § 4210 i pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.