Uchwały zarządu

2007.05.29

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 884/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie wydatkowania środków na współorganizację jednodniowej konferencji dla nauczycieli z Województwa Mazowieckiego pt. „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem państwa – zdrowie naszych dzieci”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Fundacją „Dobre Życie” z siedzibą w Warszawie, w sprawie współorganizacji jednodniowej konferencji dla nauczycieli z Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem państwa – zdrowie naszych dzieci” odbywającej się w dniu 21 maja 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 10.000 zł na pokrycie kosztów realizacji porozumienia o którym mowa w ust. 1.
3. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia się Mirosława Krusiewicza, Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Zofię Dembską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na zakup usług, o których mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r. - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 31 kB , Liczba pobrań: 93, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.