Uchwały zarządu

2007.05.29

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 887/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 25/84/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych zmienionej uchwałą Nr 1164/201/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz uchwałą Nr 594/30/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do podpisania umów z poszczególnymi przewoźnikami, o których mowa w § 1 ust. 2 upoważnia się Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Janusza Ulatowskiego, Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”;
2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452, Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756, Nr 180, Poz. 1497 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1824.

Pliki do pobrania

Rozmiar 43 kB , Liczba pobrań: 207, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.