Uchwały zarządu

2007.05.29

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 889/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Akademii Medycznej w Warszawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciołka 27.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 3 pkt 4 i § 4 ust. 1 pkt 8 załącznika do uchwały Nr 152/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7411) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na przedłużenie umowy użyczenia Akademii Medycznej w Warszawie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciołka 27, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 6-0607 jako działka 51/1.
2. Upoważnia się Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie do podpisania aneksu do umowy użyczenia z dnia 18 października 2001 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.