Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 915/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 319/18/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zmienionej uchwałą Nr 529/26/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2007 r., uchwałą Nr 602/30/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r. oraz uchwałą Nr 692/32/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dotacji celowych zgodnie z wykazem określonym w załączniku do uchwały, w łącznej kwocie 10.236.750 zł.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, upoważnia się Jerzego Lach, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”,
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 25 kB , Liczba pobrań: 93, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.