Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 918/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: „Sesja varsavianistyczna pn. „Darczyńcy i ich kolekcje w zbiorach Biblioteki na Koszykowej”, wraz z wystawą towarzyszącą”, „Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego za rok 1998”, „Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2005”, „O potrzebie założenia biblioteki publicznej w Warszawie, Zeszyt XVI serii Sesje Varsavianistyczne”, „Spuścizna Stanisława Leszczyńskiego w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, ”Czasopisma warszawskie XVII-XIX w. w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, „Mieszkańcy Warszawy”, seria „Źródła do ikonografii Warszawy w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego będącego załącznikiem do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego dotacji celowych na realizację zadań: „Sesja varsavianistyczna pn. „Darczyńcy i ich kolekcje w zbiorach Biblioteki na Koszykowej”, wraz z wystawą towarzyszącą”, „Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego za rok 1998”, „Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2005”, „O potrzebie założenia biblioteki publicznej w Warszawie, Zeszyt XVI serii Sesje Varsavianistyczne”, „Spuścizna Stanisława Leszczyńskiego w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, ”Czasopisma warszawskie XVII-XIX w. w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, „Mieszkańcy Warszawy”, seria „Źródła do ikonografii Warszawy w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, zgodnie z załącznikiem do uchwały, w łącznej kwocie 126.500 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 921, rozdziale 92105, § 2480 i pochodzą z dotacji celowej Miasta st. Warszawy.
3. Szczegółowe warunki realizacji dotacji zostaną określone w umowach.
4. Do zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, upoważnia się Jerzego Lach, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Bożenę Że

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 23 kB , Liczba pobrań: 133, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.