Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 933/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie środków na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 3, art. 66 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz.89) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Deklaruje się wystąpienie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie środków na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie w wysokości 200.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej, wyszczególnionej w załączniku do niniejszej uchwały, w przypadku przyznania Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ w Warszawie przez Ministerstwo Zdrowia prawa do realizacji zadania pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” będącego częścią „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 32 kB , Liczba pobrań: 138, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.