Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 939/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gołdapi, przy ul. Wolności 6, wykorzystywanej na potrzeby kina „Sambia”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), § 6 ust. 2 lit a) Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytucji Filmowej „MAX–FILM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonej w Gołdapi, przy ul. Wolności 6, wykorzystywanej na potrzeby kina „Sambia”, za cenę nie niższą niż 439.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.