Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 948/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1)), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 3.108.405,42 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący:
1) przychody w kwocie 4.292.686,15 zł;
2) koszty w kwocie 4.188.885,90 zł;
3) wynik finansowy: zysk netto 103.800,25 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.