Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 949/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)) w związku z § 21 pkt 2 uchwały 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - uchwala się, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

2) zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2005 r. i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

Pliki do pobrania

Rozmiar 2026 kB , Liczba pobrań: 133, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.