Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 950/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 24 ust. 4 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63) w związku z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 829/194/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. zmienionej uchwałą Nr 1968/305/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się środki terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie następujących zadań:
1) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – drogi o nawierzchni utwardzonej i żwirowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2) Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla starostw, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
3) Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zostały przewidziane w planie finansowym terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 11.440.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w tym: w § 6260 – 11.330.000 zł; w § 6270 – 110.000 zł, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 107 kB , Liczba pobrań: 534, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 131, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 60 kB , Liczba pobrań: 191, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 45 kB , Liczba pobrań: 147, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 54 kB , Liczba pobrań: 294, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.